Skip to main content

Leerhindernisse

Langerugskool

Leerhindernisse

Langerugskool akkommodeer leerders met die volgende leerhindernisse in die SLD-afdeling:

Perseptuele agterstande

 • Vaardighede in hand-oog-koördinasie is nie op peil nie.
 • Probleme word ervaar met die identifisering van kleure, vorms en rigting.
 • Daar is probleme met ruimtelike oriëntasie en koördinasie.
 • Syfer-, teken- en knipvaardighede is nie ouderdomstoepaslik ontwikkel nie.

Spesifieke leerhindernisse

 • Daar is spesifieke uitvalle rakende klank-, lees-, spel-, skryf- en syfervaardighede.

Emosionele leerhindernisse

 • Emosionele probleme soos die volgende kom voor: ‘n swak selfbeeld, gebrekkige waagmoed, ‘n gebrek aan toewyding of ywer, of die leerder is uiters sensitief, huilerig en jonk vir sy/haar ouderdom.
 • Daar is probleme met selfhandhawing.
 • Daar is ‘n gebrek aan impulsbeheer.

Mediese toestande en Neurodiversiteit

 • Aandagafleibaarheid en hiperaktiwiteit (ADHD)
 • Outisme-spektrum (Vlak 1)
 • Diabetes
 • Epilepsie
 • Ander mediese toestande

Besoek gerus ook die volgende afdelings