Skip to main content

Finansies

Langerugskool

Skoolgeld

Streng vooruitbetaalbaar.

Skoolgeld word jaarliks bepaal deur ‘n vergadering van die ouers.

Ouers wat nie by magte is om die verskuldigde bedrag te betaal nie, moet aansoek doen om afslag of kwytskelding. Alle dokumente is by die skool beskikbaar, asook hulp met die voltooiing daarvan, indien sodanige hulp verlang word. Geen aansoeke sonder die nodige stawende dokumentasie sal oorweeg word nie.

Die aansoekvorms om afslag of kwytskelding van skoolgeld moet voor of op 28 Februarie van `n gegewe jaar by die skool ingedien word, tesame met alle nodige bewyse soos voorgeskryf. Totdat ouers/voogde terugvoering van die skool rakende afslag of kwytskelding gekry het, is ouers/voogde verantwoordelik vir die volle skoolgeld, asook enige ander geld wat aan die skool verskuldig is. Ouers mag appelleer teen die besluit van die SBL vir die toestaan of weiering van afslag.

Geen afslag word op koshuisgeld toegestaan nie.

Skoolgeld 2024

R15 305

per leerder per jaar.

Koshuistariewe

Streng vooruitbetaalbaar.

Geen afslag word op koshuisgeld toegestaan nie.

Koshuistariewe 2024

R37 908

per leerder per jaar.

Dagtarief

R150per dag

Drie etes ingesluit
(Moet `n week vooraf gereël word.)

Langerugskool

Bankbesonderhede en inbetalings

Bank: ABSA
Tak: Worcester
Takkode: 632 005
Begunstigde: Langerugskool
Rekeningnommer: 4 085 483 124

Besoek gerus ook die volgende afdelings