Skip to main content

Assesseringsakkommodasies

Langerugskool

Assesseringsakkommodasies

Assesseringsakkommodasies is ondersteuning wat tydens assessering (toetse en eksamens) aan leerders met leerhindernisse verleen word om aan hulle ‘n gelyke kans te bied om volgens hul potensiaal te presteer.

Leerders ontvang assesseringsakkommodasies vir onder andere die volgende hindernisse: probleme met skriftelike uitdrukking (spelling, ekspressie, motoriek/werkstempo, handskrif), leesvaardighede, organisering en struktuur, afleibaarheid, hiperaktiwiteit, erge angs en ander relevante mediese toestande.

Die WKOD en die Departement van Basiese Onderwys se beleid vir die aanwending van assesseringsakkommodasies word as basis vir Langerugskool se beleid en die toepassing daarvan gebruik.

Tipes
Assesseringsakkommodasies

Leser of rekenaar

(Leesprogram: teks-na-spraak)

Die leerder se vraestel word tydens assessering vir hom/haar gelees. Die alternatief is dat die leerder gebruik maak van ‘n leesprogram (teks-na-spraak) op ‘n rekenaar. Hierdie funksie is ook in die klasse toelaatbaar om deurlopende toeganklikheid tot die kurrikulum te bevorder vir die leerder wat leeshindernisse het.

Skrywer of rekenaar

(spraak-na-teks-funksie)

Die leerder se antwoorde word tydens assessering vir hom/haar neergeskryf. Die alternatief is dat die leerder gebruik maak van ‘n spraak-na-teks-funksie (voicetyping) op ‘n rekenaar. Hierdie funksie is ook in die klasse toelaatbaar om deurlopende toeganklikheid tot die kurrikulum te bevorder vir die leerder wat hindernisse ten opsigte van skriftelike uitdrukking het.

Rekenaargebruik: Tik

Die redes vir die aanbeveling dat ‘n rekenaar gebruik word, sluit in probleme met beplanning, handskrif, skryfspoed en motoriek. Leerders wat die rekenaar vir hierdie doeleindes gebruik, mag volgens die WKOD-riglyne, nie tydens formele assesseringstake van ‘n spelkontroleringsfunksie en die internet gebruik maak nie.

Aanmoediger/Struktuurhulp

  • Struktuurhulp, asook hulp met organisasie, mag nodig wees in gevalle van erge aandagafleibaarheid, angs, probleme met ruimtelike oriëntering, beplanning, en probleme om te begin skryf (getting started). Struktuurhulp hou terapeutiese waarde in, aangesien die leerder deur herhaling sekere vaardighede geleer word en dit later self kan toepas.
  • Struktuurhulp – net soos by die toekenning van enige ander akkommodasie – mag slegs toegestaan word na die afloop van ‘n vergadering waarby alle vakopvoeders en die onderteuningsdienste betrokke was.

Addisionele tyd

  • ‘n Toegewing van tot 20 minute per uur word toegestaan aan leerders wat daarvoor kwalifiseer. Hierdie toegewing en tydsduur is in ooreenstemming met die WKOD se beleidsdokument aangaande assesseringsakkommodasies.
  • Geen tydsbeperking tydens assessering geld vir leerders tot graad 6 nie.

Besoek gerus ook die volgende afdelings