SENIORFASE (Graad 7 – 9) EN VOO-FASE (Graad 10 – 12)

Langerugskool glo in ´n holistiese benadering tot die ondersteuning van ons kinders.

Ons spreek verskeie behoeftes van leerders wat by ons geplaas word, aan.

GRAAD 7 – 9

Ons bied 9 vakke aan soos dit deur die Nasionale Onderwysdepartement voorgeskryf is (KABV vir hoofstroomskole):

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde
 • Lewensoriëntering
 • Natuurwetenskappe
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • Sosiale Wetenskappe
 • Tegnologie
 • Kuns en Kultuur

GRAAD 10 – 12

Ons bied 6 vakke aan soos dit deur die Nasionale Onderwysdepartement voorgeskryf is. Die NSS-sertifikaat met endossement word aangebied.

Die verpligte 4 vakke is:

 • Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Wiskundige Geletterdheid
 • Lewensoriëntering

Leerders het ‘n keuse tussen Landboutegnologie, Verbruikerstudie en Rekenaartoepassingstegnologie.

Ons akkommodeer die volgende:

SPESIFIEKE LEERHINDERNISSE
 • Leerders met gemiddelde kognitiewe vermoëns;
 • Leerders met `n beduidende verskil tussen verbale en nie-verbale kognitiewe vermoëns;
 • Spesifieke uitvalle wat lees, spelling of wiskunde betref.
EMOSIONELE HINDERNISSE
 • Emosionele probleme: swak selfbeeld, gebrekkige waagmoed, uiters sensitief, gebrek aan toewyding of ywer, huilerig en onvolwasse vir ouderdom;
 • Probleme met selfhandhawing: aggressie, verloor selfbeheersing, opponerende gedrag, ontwrigtend en onverdraagsaam;
 • Gebrek aan impulsbeheer met negatiewe gevolge;
 • Emosionele verwaarlosing en beperkte ondersteuning.

 

MEDIESE TOESTANDE
 • Aandagafleibaarheid- en hiperaktiwiteitsversteuring, Tourette- sindroom, outistiese spektrum, diabetes, epilepsie en ander mediese toestande wat spesiale sorg vereis.

Ons bied die volgende ondersteuning:

 • Kleiner klasgroepe (maksimum 14) volg ‘n aangepaste en inklusiewe hoofstroom kurrikulum (KABV) wat individuele aandag aan leerders toelaat.
 • Gestruktureerde leeromgewing:
  • klaskamersituasie: ruimte tussen lessenaars, bladsye word genommer en kleurkodes word vir die onderskeie vakke gebruik;
  • roetine: `n vasgestelde 5-dag rooster word gevolg;
  • geen onnodige verandering word toegelaat nie;
  • positiewe kommunikasie tussen ouers en opvoeders;
  • gereelde ouergesprekke en kwartaallikse oueraande;
  • skryf en lees van vraestelle (wanneer nodig): formele assesseringstake word aan leerders voorgelees en hul antwoorde word neergeskryf;
  • addisionele tyd word toegelaat om formele assesseringstake te voltooi wanneer `n leerder daarvoor kwalifiseer;
  • implementering van ´n doeltreffende gedragskode wat lei tot die ontwikkeling van selfmotivering, selfhandhawing, asook leierskapvaardighede;
  • leerders word toegelaat om sensoriese hulpmiddels vir die bevordering van konsentrasie te gebruik;
  • terapeutiese drumming;
  • arbeidsterapie met reguleringsoefeninge, Quick Shifts- en musiekprogram;
  • afkoelperiode word vir aggressiewe gedrag en swak impulsbeheer toegelaat.
 • Tegnologie:
  • dataprojektors word tydens lesaanbiedinge gebruik en rekenaars word vir die beantwoording van vraestelle vir leerders met handskrifprobleme gebruik.
 • Studiemetodes:
  • opsommings en CD’s met leerwerk is aan leerders beskikbaar.
 • Holistiese benadering deur ‘n multi-dissiplinêre span:
  • sielkundige dienste bied: individuele terapie ter ondersteuning van leerders met emosionele-, sosiale- en aanpassingsprobleme;
  • geregistreerde verpleegkundige vir algemene gesondheid en die bestuur van medikasie;
  • kundige personeel ondersteun leerders met leerhindernisse;
  • ouerondersteuningsgroep;
  • beraders bied kontaksessies.