ONDERSTEUNINGSDIENSTE

Die ondersteuningsdienste van Langerugskool bestaan uit twee skoolsielkundiges, twee arbeidsterapeute, ‘n spraakterapeut en `n remediërende onderwyseres.

Die pligte van elke rolspeler is soos volg:

 

SKOOLSIELKUNDIGE
 • verwysings vir die plasing van leerders met leerhindernisse word via die distrikskantoor van die Onderwysdepartement (Kaapse Wynlande) gedoen;
 • psigometriese toetse;
 • leiding en ondersteuning aan ouers;
 • psigoterapie vir die leerders met emosionele probleme;
 • voorligting in verband met vakkeuses;
 • bronnesentrum vir hoofstroomskole – hulp met die identifisering en ondersteuning van leerders met leerhindernisse.
ARBEIDSTERAPEUTE
 • leerders word in klasverband waargeneem en vervolgens geëvalueer om te bepaal hoe om leerderbehoeftes aan te spreek;
 • spesifieke hulpverlening aan leerders in outistiese eenheid;
 • individuele programme word opgestel en geïmplementeer in die klaskamer, asook tydens individuele en groepsterapie;
 • bronnesentrum vir hoofstroomskole en leerders;
 • leerhindernisse kan die volgende insluit:
  • sensoriese integrasieprobleme;
  • aandagafleibaarheid- en hiperaktiwiteitsversteuring (ATHV);
  • outistiese spektrum;
  • emosionele faktore;
  • neurologiese faktore (bv. trauma tydens geboorte).
SPRAAKTERAPEUT
 

 • gehoortoetse: sifting en ondersteuning in die geval van gehoorapparate en middeloorinfeksie;
 • taal: woordeskat en korrekte sinskonstruksie, sowel as klankbewustheidsvaardighede;
 • spraak: artikulasie, gesplete lip/verhemelte, hakkelterapie;
 • bronnesentrum vir hoofstroomskole en leerders;
 • algemene taalontwikkeling.
REMEDIËRENDE ONDERWYSER
 

 • leerders word met toelating deur middel van diagnostiese toetse geëvalueer om moontlike lees-, spel- of skrifprobleme te bepaal;
 • aanbevelings ten opsigte van assesseringsakkommodasies word op grond van evaluasies gemaak, bv. oudiohulp of voorlees en transkribering;
 • leerders met lees- en spelprobleme ontvang individuele hulp om agterstande aan te spreek;
 • die remediërende onderwyseres werk nou saam met ander personeellede, sodat die leerders ook in klasverband ondersteun kan word.

Langerugskool is aangedui as ‘n bronnesentrum en beskik oor ‘n inklusiewe onderwysspan wat bestaan uit ‘n skoolsielkundige, arbeidsterapeut en leerondersteuner. Hulle werk in skole in die distrik om spesifiek leerders in die hoofstroom te ondersteun.

Die ondersteuningsdienste van Langerugskool is ook verantwoordelik vir die bestuur en implementering van assesseringsakkommodasies vir leerders wat daarvan afhanklik is.

 

ASSESSERINGSAKKOMMODASIES

 • Leerders ontvang alternatiewe assesseringsakkommodasies vir die volgende hindernisse: erge skryfprobleme (spelling, ekspressie, motoriek/werkstempo); erge aandagafleibaarheid; probleme met struktuur/disoriëntering; erge angs; leesprobleme; en handskrifprobleme.
 • Die WKOD en die Nasionale Departement se riglyne vir die aanwending van assesseringsakkommodasies word as basis vir Langerugskool se beleid en die toepassing daarvan gebruik.

DOEL VAN ASSESSERINGSAKKOMMODASIES:

Soos gelees uit die beleidsdokument van die WKOD: alternatiewe en aangepaste wyse van eksaminering/assessering vir leerders met spesiale onderwysbehoeftes (omsend 0015/99) word toegepas “om ‘n getroue weergawe te verkry van die leerder se kennis, potensiaal en vaardighede wat geassesseer word”.

 

BEGINSELS WAAROP ASSESSERINGSAKKOMMODASIES GEBASEER IS:

 • Assesseringsakkommodasies word slegs toegestaan aan leerders wat ‘n geskiedenis van leerhindernisse het.
 • Assesseringsakkommodasies word nie toegestaan aan leerders wat bloot gedepriveer is, of nie ten minste ‘n gemiddelde tot bogemiddelde vermoë het nie. Hierdie leerders moet eers alternatiewe ondersteuning, soos ekstra klasse ontvang.
 • Leerders kan slegs met die toestemming van die leerondersteuner van Langerugskool op die amptelike lys van leerders wat assesseringsakkommodasies ontvang, geplaas word. Toestemming word op grond van psigometriese toetsing deur die leerondersteuner, arbeidsterapeut of sielkundige verleen.
 • Leerders wat alternatiewe assessering ontvang, mag nie bo ander leerders bevoordeel word nie.
  Leerders wat aansoek doen om ekstra skryftyd moet eers ondersteun word in die aanleer van metakognitiewe vaardighede, byvoorbeeld die beantwoording van vraestelle, beplanning, effektiewe tydsbesteding, probleemoplossingstrategieë en streshantering, alvorens toelating tot ekstra skryftyd toegestaan kan word.
 • Leerders kan nie vir die eerste keer in graad 12 vir assesseringsakkommodasies aansoek doen nie.

TIPES ASSESSERINGSAKKOMMODASIES:

AMANUENSE
 • Die leerder se vraestel word tydens assessering vir hom of haar gelees en getranskibeer.
LANGER TYD
 • `n Toegewing van tot 20 minute per uur word toegestaan aan leerders wat daarvoor kwalifiseer. Hierdie toegewing en tydsduur is in lyn met die WKOD se beleidsdokument aangaande assesseringsakkommodasies (National Education Policy Act, 1996, Act No. 27 of 1996). Grade 1 – 6 het nog geen tydsbeperking op hul vraestelle nie.
REKENAARGEBRUIK
 • Verwysingsredes hiervoor sluit in: handskrif-, skryfspoed-, beplanningsprobleme en probleme met motoriek. `n Rekenaar kan egter nie gebruik word as `n omseilingstegniek vir spel- en skriftelike ekspressieprobleme nie. Volgens WKOD-riglyne mag leerders nie tydens formele assesseringstake van `n spelkontroleringsfunksie gebruik maak nie.
HULP MET ORGANISASIE & STRUKTUUR
 • Struktuurhulp, asook hulp met organisasie mag nodig wees in gevalle van erge aandagafleibaarheid, probleme met ruimtelike oriëntering, beplanning, en probleme om te begin skryf (getting started). Struktuurhulp hou terapeutiese waarde in, aangesien die leerder deur herhaling sekere vaardighede geleer word en dit later self kan toepas. Struktuurhulp, nes alle ander assesseringsakkommodasiemetodes, mag slegs toegepas word indien dit na die afloop van `n vergadering waarby alle vakopvoeders betrokke was, toegestaan word.
OUDIOHULP
 • Oudiohulp word aangewend vir leerders wat probleme ervaar om te lees of om visueel te leer. Alle leerders van die skool is geregtig om van oudiohulp (opsommings op CD’s) as studiemetode gebruik te maak. Die gebruik van oudiohulp (MP3: SF en VOO-fase; voorlees: GF en IF) tydens formele assesseringstake mag egter net met die toestemming van die remediërende opvoeder toegestaan word.
TRANSKRIBERING/SKRYWER
 • Leerder lees self die vraestel en die skribent skryf slegs wat die leerder sê.