INTERMEDIÊRE FASE – Graad 4 tot 6

Langerugskool glo in `n holistiese benadering tot die ondersteuning van ons kinders. Ons spreek verskeie behoeftes van leerders wat by ons geplaas word, aan.

ONS AKKOMMODEER LEERDERS MET

Spesifieke leerhindernisse

 • Leerders met gemiddelde kognitiewe vermoëns met `n beduidende verskil tussen verbale en nie-verbale kognitiewe vermoëns; en met spesifieke uitvalle wat lees, spelling of wiskunde betref.

Emosionele leerhindernisse

 • Emosionele probleme: swak selfbeeld, gebrekkige waagmoed, uiters sensitief, gebrek aan toewyding of ywer, huilerig en onvolwasse vir ouderdom;
 • Probleme met selfhandhawing: aggressie, verloor selfbeheersing, opponerende gedrag, ontwrigtend en onverdraagsaam;
 • Gebrek aan impulsbeheer met negatiewe gevolge en;
 • Emosionele verwaarlosing en beperkte ondersteuning.

Mediese toestande

 • Aandagafleibaarheid- en hiperaktiwiteitsversteuring, Tourette’s sindroom, Outistiese spektrum, Diabetes, Epilepsie en ander mediese toestande wat spesiale sorg vereis.

ONS BIED DIE VOLGENDE ONDERSTEUNING:

 • Kleiner klasgroepe (maksimum 14) volg ‘n aangepaste en inklusiewe hoofstroom kurrikulum (KABV) wat individuele aandag aan leerders toelaat.
 • Gestruktureerde leeromgewing:
  • klaskamersituasie: ruimte tussen lessenaars, bladsye word genommer en kleurkodes word vir die onderskeie vakke gebruik;
  • roetine: leerders wissel nie klasse nie en `n weeklikse rooster met ‘n gevestigde skoolroetine word gevolg;
  • geen onnodige verandering word toegelaat nie;
  • ons volg `n streng huiswerkstelsel en konroleer die neerskryf van huiswerk;
  • ons verseker positiewe kommunikasie tussen ouers en die opvoeder;
  • spesifieke intervensie sluit in: leerondersteuning (remediërende onderwys), heronderrig en huiswerkondersteuningsklasse;
  • doeltreffende gedragskode wat lei tot die ontwikkeling van selfmotivering, selfhandhawing, asook leierskapvaardighede;
  • sensoriese hulpmiddels word gebruik vir konsentrasie bv. wondergom, pypskoonmakers, uitveërs, lawa-lampe en rekbande;
  • afkoelperiode word vir aggressiewe gedrag en swak impulsbeheer toegelaat;
  • arbeidsterapie met reguleringsoefeninge, Quick Shifts- en musiekprogram.
  • formele assesseringstake (FAT): leer met FAT-rooster en opsommings, en audio-hulp wanneer dit nodig is;
  • skrywer/leser (wanneer nodig): formele assesseringstake word aan leerders voorgelees en hul antwoorde word getranskribeer;
  • aanmoediger (wanneer nodig);
  • addisionele tyd word toegelaat om take en FAT’s te voltooi;
  • terapeutiese drumming;
  • arbeidsterapie met reguleringsoefeninge, Quick Shifts- en musiekprogram.
 • Tegnologie:
  • ‘n dokumentkamera word via `n 42-duim kleurskerm vir intensiewe fokus en verbeterde konsentrasie gebruik.
 • Studiemetodes:
  • opsommings, geheuekaarte, die gebruik van sleutelwoorde en die benutting van CD’s met leerwerk.
 • Holistiese benadering deur ‘n multi-dissiplinêre span:
  • arbeidsterapie;
  • spraakterapie en taalondersteuning;
  • remediërende onderwys;
  • sielkundige dienste: individuele terapie ter ondersteuning van leerders met emosionele-, sosiale- en aanpassingsprobleme;
  • berader: vrywilliger wat as mentor en ondersteuning vir leerders dien;
  • geregistreerde verpleegkundige vir algemene gesondheid en die bestuur van medikasie;
  • kundige personeel ten opsigte van kinders met leerhindernisse;
  • ouerondersteuningsgroep.