GRONDSLAGFASE – Graad 1 tot 3

Langerugskool glo in `n holistiese benadering tot die ondersteuning van ons kinders. Ons spreek reeds in die grondslagfase verskeie behoeftes van leerders wat by ons geplaas word, aan. Ouers, dokters, terapeute, asook onderwysers moet bedag wees op vroeë tekens wat moontlik kan dui dat leerders op ‘n baie jong ouderdom spesiale intervensies mag benodig.

ONS AKKOMMODEER LEERDERS MET:

Agterstande in ontwikkelingsmylpale

 • Tekens van agterstande is sigbaar wanneer die kind sit, kruip, praat, loop of ander motoriese vaardighede demonstreer.

Perseptuele agterstande

 • Probleme met die identifisering van kleure, vorms en rigting;
 • Probleme met ruimtelike oriëntasie en koördinasie;
 • Syfer-, teken- en knipvaardighede is nie ouderdomstoepaslik ontwikkel nie.

Emosionele leerhindernisse

 • Emosionele probleme: swak selfbeeld, gebrekkige waagmoed, uiters sensitief, gebrek aan toewyding of ywer, huilerig en onvolwasse vir ouderdom;
 • Erobleme met selfhandhawing: aggressie, verloor selfbeheersing, opponerende gedrag, ontwrigtend en onverdraagsaam;
 • Gebrek aan impulsbeheer met negatiewe gevolge;
 • Emosionele verwaarlosing en beperkte ondersteuning.

Spesifieke leerhindernisse

 • Spesifieke uitvalle rakende klank-, lees-, spel-, skryf- en syfervaardighede.

Mediese toestande

 • Aandagafleibaarheid- en hiperaktiwiteitsversteuring, Tourette-sindroom, outistiese spektrum, diabetes, epilepsie en ander mediese toestande wat spesiale sorg vereis.

ONS BIED DIE VOLGENDE ONDERSTEUNING:

 • Kleiner klasgroepe (maksimum 12) volg ‘n aangepaste en inklusiewe hoofstroom kurrikulum (KABV) wat individuele aandag aan leerders toelaat.
 • Gestruktureerde leeromgewing:
  • klaskamersituasie: ruimte tussen lessenaars;
  • geen onnodige verandering word toegelaat nie;
  • ons volg `n streng huiswerkstelsel;
  • ons verseker positiewe kommunikasie tussen ouers en die opvoeder;
  • spesifieke intervensie sluit in: leerondersteuning (remediërende onderwys), herhaalde vaslegging van werk, lees- en
   spelprogramme;
  • ondersteuning tydens formele assesseringstake (FAT): ‘n skrywer/leser (wanneer nodig) wat impliseer dat
   formele assesseringstake aan leerders voorgelees word en hul antwoorde dan vir hul getranskribeer word en ‘n aanmoediger (wanneer nodig);
  • addisionele tyd word toegelaat om formele assesseringstake te voltooi;
  • doeltreffende gedragskode wat lei tot die ontwikkeling van selfmotivering, selfhandhawing, asook leierskapvaardighede;
  • sensoriese hulpmiddels word gebruik vir konsentrasie, bv. wondergom, pypskoonmakers, uitveërs, lawa-lampe en rekbande;
  • afkoelperiode word vir aggressiewe gedrag en swak impulsbeheer toegelaat;
  • terapeutiese drumming;
  • arbeidsterapie met reguleringsoefeninge, Quick Shifts- en musiekprogram.
 • Holistiese benadering deur ‘n multi-dissiplinêre span:
  • arbeidsterapie;
  • spraakterapie;
  • remediërende onderwys;
  • sielkundige dienste: individuele terapie ter ondersteuning van leerders met emosionele-, sosiale- en aanpassingsprobleme;
  • geregistreerde verpleegkundige vir algemene gesondheid en die bestuur van medikasie;
  • kundige personeel ten opsigte van kinders met leerhindernisse;
  • ouerondersteuningsgroep;
  • berader.