FINANSIES

BANKBESONDERHEDE EN INBETALINGS

ABSA BANK
Langerugskool vir leerders wat leerhindernisse ervaar
Takkode: 632 005
Reknr: 40 8548 3124
Tak: Worcester

ALGEMENE KONTAKPERSOON

Janine Maritz – Finansiële beampte (023) 346 5300

TARIEWE

1. SKOOLFOOIE

STRENG VOORUITBETAALBAAR

  • R10 080.00 per jaar per leerder (betaalbaar teen 7 Februarie 2019)
  • R2 520.00 per kwartaal (betaalbaar op 1ste dag van kwartaal)
  • R840.00 per maand (Januarie tot Desember betaalbaar vóór of óp 7de)

Indien ouers/voogde nie by magte is om die bedrag te betaal nie, moet u aansoek doen om afslag of kwytskelding.

Afslag of kwytskelding van skoolfonds sal slegs oorweeg word indien ouers vóór 29 Februarie aansoek hiervoor doen en alle nodige dokumentasie voorsien. Geen aansoeke na die afsnydatum sal oorweeg word nie, tensy ‘n aanvaarbare rede gegee word en dit deur die Finansiële Komitee goedgekeur word. U bly vir die volle rekening verantwoordelik totdat u aansoek goedgekeur is en betaling moet stiptelik geskied om verdere stappe te voorkom. Afslag word slegs toegestaan vir Gr 1-12 skoolfonds.

KRITERIA:

Soos volgens die aansoek om afslag- of kwytskeldingsvorm se bepalings en voorwaardes.

AANSOEKVORM VIR KWYTSKELDING

0001

2. KOSHUISTARIEWE
STRENG VOORUITBETAALBAAR

  • R 20 900.00 per leerder per jaar (betaalbaar teen 7 Februarie)
  • R 5 225.00 per kwartaal (betaalbaar op die 1ste dag van kwartaal)
  • R 1 741.67 per maand (Januarie tot Desember betaalbaar vóór of óp 7de)
  • Geen afslag word op losies toegestaan nie.
3. NASORG- EN OORNAGTARIEWE
OORNAG- EN NASORGTARIEWE EN ETES

NASORG TARIEWE