ASSESSERINGSAKKOMMODASIES

TIPES ASSESSERINGSAKKOMMODASIES:

LESER EN SKRYWER (AMANUENSE)
  • Die leerder se vraestel word tydens assessering vir hom of haar gelees en getranskribeer.
LANGER TYD
  • `n Toegewing van tot 20 minute per uur word toegestaan vir leerders wat daarvoor kwalifiseer. Hierdie toegewing en tydsduur is in lyn met die WKOD se beleidsdokument aangaande assesseringsakkommodasies (National Education Policy Act, 1996, Act No. 27 of 1996). Grade 1 – 6 het nog geen tydsbeperking op hul vraestelle nie.
REKENAARGEBRUIK
  • Verwysingsredes hiervoor sluit in: handskrif-, skryfspoed- en beplanningsprobleme, asook probleme met motoriek. `n Rekenaar kan egter nie gebruik word as `n omseilingstegniek vir spel- en skriftelike ekspressieprobleme nie. Volgens WKOD-riglyne mag leerders nie tydens formele assesseringstake van `n spelkontroleringsfunksie gebruik maak nie.
HULP MET ORGANISASIE & STRUKTUUR
  • Struktuurhulp, asook hulp met organisasie mag nodig wees in gevalle van erge aandagafleibaarheid, probleme met ruimtelike oriëntering, beplanning, en probleme om te begin skryf (getting started). Struktuurhulp hou terapeutiese waarde in, aangesien die leerder deur herhaling sekere vaardighede geleer word om dit later self te kan toepas. Struktuurhulp, nes alle ander assesseringsakkomodasiemetodes, mag slegs toegepas word indien dit na die afloop van `n vergadering waarby alle vakopvoeders betrokke was, toegestaan word.
OUDIOHULP
  • Oudiohulp word aangewend vir leerders wat probleme ervaar om te lees of om visueel te leer. Alle leerders van die skool is geregtig om van oudiohulp (opsommings op CD’s) as studiemetode gebruik te maak. Die gebruik van oudiohulp (MP3: SF- en VOO-fase; voorlees: GF en IF) tydens formele assesseringstake mag egter net met toestemming van die remediërende opvoeder toegestaan word.
TRANSKRIBERING/SKRYWER
  • Leerder lees self die vraestel en die skribent skryf slegs wat die leerder sê.